TIETOSUOJA

Huolehdimme tietosuojasi säilymisestä verkkokaupassa sekä henkilötietojesi käsittelystä henkilötietolain mukaisesti. Kuluttaja on velvollinen säilyttämään käyttäjätunnuksen ja salasanan huolellisesti ja tutustumaan verkkokaupastamme löytyviin ehtoihin ja selosteisiin. Käyttämällä palveluamme hyväksyt tietosuojakäytäntömme.

Tilauksen tekeminen ei edellytä rekisteröitymistä. Ensimmäisen tilauksen yhteydessä kuluttaja voi:

a) rekisteröityä kuluttajana trendikoiran.fi asiakasrekisteriin ilmoittamalla nimensä sekä muut pakolliset tiedot

b) antaa suostumuksensa, että trendikoira.fi rekisteröi henkilötiedot asiakasrekisteriinsä

Trendikoira.fi asiakastiedot ovat luottamuksellisia. Trendikoir.fi sitoutuu olemaan luovuttamatta asiakastietoja kolmansille osapuolille. Kuluttajan tulee noudattaa tarkkaavaisuutta ja huolellisuutta verkkokauppaa käyttäessään. Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on rekisteriin talletettu. Rekisterinpitäjä saa periä tietojen antamisesta aiheutuvan kohtuullisen korvauksen, mikäli rekisteröity käyttää tarkastusoikeuttaan useammin kuin kerran vuodessa. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteys rekisterinpitäjään.

Trendikoira ei pyydä eikä tallenna kuluttajasta:

a) henkilötunnusta

b) pankkiyhteystietoja

c) luottokorttitietoja

Tietosuojaseloste  

1.Rekisterinpitäjä

Firma Jessica Karlsson

Mosantie 23, 04170 Paippinen

Y-tunnus 1873624-3

2.Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Jessica Karlsson

puh 040 504 9704

sähköposti myynti@yessies.fi

3.Rekisterin nimi

Trendikoira.fi asiakasrekisteri

4.Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaita koskevat tiedot saadaan asiakkaalta itseltään mm. asiakaspalvelun, tarjouspyyntöjen, tilausten, sopimusten tai muiden kontaktien yhteydessä sekä niistä tiedoista, jotka tallentuvat tai tallennetaan asiakkaan palveluiden, sivustojen tai tuotteiden käytöstä sekä erilaisten markkinointitoimenpiteiden, kuten markkinointiarpajaisten ja – kilpailujen sekä tapahtumien yhteydessä.

Kaikki asiakkaiden kontaktit voidaan tallentaa. Tallenteita käytetään kontaktien todentamisessa, reklamaatioiden käsittelyssä sekä asiakaspalvelun kehittämisessä.

Henkilötietoja voidaan myös kerätä, tallettaa ja päivittää osoite-, päivitys- ja muuta vastaavaa palvelua tarjoavan rekisterinpitäjän rekisteristä.

5.Rekisterin tietosisältö

Asiakkailta ja markkinointi- tai yhteydenottoluvan antaneilta potentiaalisilta asiakkailta kerätään ja voidaan tallettaa alla olevia henkilötietojen keräämisen tarkoituksia varten tarpeelliset tiedot, jotka laajimmillaan ovat:

·         nimitiedot

·         puhelinnumero ja sähköposti

·         lähiosoite, postinumero ja postitoimipaikka

·         kontaktihistoria ja asiakkaan palvelujen käyttö

·         asiakaspalvelutapahtumien tiedot

·         henkilötunnus tai y-tunnus

·         syntymäaika ja sukupuoli

·         sivuston ja palveluidemme käyttöä ja käyttäjän asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten maksuyhteystiedot, asiakaspalautetiedot ja tilaustiedot

·         tiedot suorituksista

·         muut asiakkaan ja potentiaalisen asiakkaan suostumuksella tai valtuuttamana saadut tiedot, jotka ovat tarpeellisia palvelun tarjoamiseksi ja toteuttamiseksi

6.Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn yleisenä henkilötietolain 8§:n mukaisena edellytyksenä on asiakassuhde, asiakkaan suostumus, asiakkaan Firma Jessica Karlssonille antama toimeksianto tai Firma Jessica Karlssonin ja asiakkaan välisistä sopimuksista sekä lainsäädännöstä johtuvien oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen.

Rekisterinpitäjä käyttää asiakkaiden tai potentiaalisten asiakkaiden henkilötietoja henkilötietolain mukaisesti seuraaviin tarkoituksiin

·         asiakassuhteen operatiivinen hoitaminen, hallinta ja kehittäminen sekä asiakkaan palveleminen

·         sivustojen, tuotteiden ja palveluiden tarjoaminen, tuottaminen, kehittäminen, parantaminen ja toimitus sekä suojaaminen

·         käyttäjäkohtainen mainonnan kohdentaminen

·         sivustoja koskeva analysointi ja tilastointi

·         maksaminen, maksujen valvonta ja perintä

·         rekisterinpitäjän tuotteiden ja palvelujen markkinointi ja etämyynti

·         rekisterinpitäjän liiketoiminnan kehittäminen

·         liiketoimintaan liittyvän asiakaspalvelun kehittäminen

·         sähköinen suoramarkkinointi henkilötietolain ja sähköisen viestinnän tietosuojalain mukaisesti

·         sivustoihin ja palveluihin liittyvä viestintä

·         sivustoon liittyvien oikeuksien ja/tai omaisuuden suojaaminen

·         väärinkäytösten ennaltaehkäisy ja selvittäminen

·         muut vastaavat käyttötarkoitukset

7.Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Voimassa olevan lainsäädännön edellyttämin tavoin tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille

8.Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta osa rekisterin tiedoista saattaa sijaita Euroopan Unionin ulkopuolisilla palvelimilla. Jos henkilötietoja siirretään EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, noudatetaan siirrossa henkilötietolain säännöksiä.

9.Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakasrekisterin tietoturvallisuus ja käytettävyys varmistetaan teknisin ja organisatorisin keinoin asiattomien pääsyltä tietoihin ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta ja siirtämiseltä suojaamiseksi.

Manuaalisessa muodossa olevaa aineistoa säilytetään Kalustepisaran käytössä olevissa toimitiloissa ulkopuolisilta henkilöiltä lukituissa ja valvotuissa säilytystiloissa. Asiakasrekisterien tietoja kerään tietokantoihin, jotka on suojattu palomuurein, salasanoin sekä muilla teknisillä keinoilla. Palvelinlaitteet on sijoitettu lukittuihin tiloihin, joihin on pääsy vain palveluntuottajan henkilöstöllä. Tietoihin on käyttöoikeus vain Firma Jessica Karlssonin palveluksessa olevilla henkilöillä tai sen valtuuttamilla toimijoilla, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään. Firma Jessica Karlsson edellyttää henkilöstöltään ja yhteistyökumppaneilta sitoutumista asiakastietojen salassapitoon.

Rekisterissä olevia tietoja säilytetään asiakassuhteen jatkumisen tai lakivelvoitteiden määrittelemän ajan, jonka jälkeen ne poistetaan, arkistoidaan tai hävitetään.

10.Ilmoitusvelvollisuus

Tietoturvaloukkauksista ilmoitetaan rekisteröidylle sekä tietosuojaviranomaiselle tietosuoja-asetuksen mukaisen aikataulun puitteissa. Tietoturvaloukkaukset sekä niihin liittyvät vaikutukset ja korjaustoimenpiteet dokumentoidaan.

11.Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Asiakkaalla on henkilötietolain mukaisesti oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot ja oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua. Kirjallisesta pyynnöstä toteutetaan tarpeelliset oikaisut ja täydennykset tai poistetaan käsittelyn kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot. Rekisteröidyn henkilöllisyyden todentamiseksi tarkastus- ja oikaisupyynnöt tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna. Tietojen tarkastus- ja päivitysasioissa tulee ottaa yhteyttä rekisteriasioiden yhteyshenkilöön.

Rekisteröidyllä on oikeus muuttaa ja kieltää häntä koskevien tietojen käsittely suoramainontaa ja muuta suoramarkkinointia varten ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun. Asiakkaan kieltäessä suoramarkkinointi ei hänelle kohdenneta suoramarkkinointia, mutta asiakas saa kuitenkin asiakassuhteen hoitamiseksi ja palvelujen tuottamiseksi tarpeellista asiakasviestintää.

12.Muutokset

Kalustepisara kehittää liiketoimintaansa ja siksi pidättää oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta. Muutokset voivat perustua lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme, että tutustut tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.

Shopping Cart
Scroll to Top